DLK- Sjælland

Med Pro­jek­tet Digi­tal Ledel­ses­kul­tur Sjæl­land til­by­der vi et mål­ret­tet for­løb for virk­som­he­der. Bliv end­nu bed­re til at udnyt­te de digi­ta­le mulig­he­der og styrk jeres fær­dig­he­der i at bru­ge data til udvik­ling af jeres for­ret­ning.

Digi­tal Ledel­ses­kul­tur er finan­si­e­ret af Erhvervs­sty­rel­sen og EU. Bag pro­jek­tet står pro­jek­tansvar­lig UCL Erhvervsa­ka­de­mi og Pro­fes­sions­højsko­le samt natio­nal pro­jekt­le­der Lifesty­le & Design Clu­ster.

1–5

Med­ar­bej­de­re

6 – 9

Kur­sus­da­ge

2 – 5

1:1 spar­rin­ger

6 – 8

Måne­der

For virksomheder

Er I mel­lem 2 og 250 ansat­te? Er I nys­ger­ri­ge på digi­ta­li­se­ring, men sav­ner hjælp til over­blik og pri­o­ri­te­ring?
I Digi­tal Ledel­ses­kul­tur til­by­der vi jer tid og rum til at arbej­de struk­tu­re­ret og mål­ret­tet med at udvik­le jeres for­ret­ning med digi­ta­le løs­nin­ger.

For erhvervsfora og kommuner

Som sam­ar­bejds­part­ner har I mulig­hed for at under­støt­te væk­sten i det loka­le erhvervs­liv og styr­ke net­vær­ket imel­lem virk­som­he­der­ne. Til en god pris til­by­der Digi­tal Ledel­ses­kul­tur kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i nær­om­rå­det – og hjælp til at udvik­le og frem­tids­sik­re virk­som­he­der­ne.

For digitaliseringseksperter

Er du fag­spe­ci­a­list inden for digi­ta­li­se­ring, for­ret­nings­pro­ces­ser eller ledel­se? Bræn­der du for at for­mid­le din viden og for at ska­be kon­kre­te resul­ta­ter i små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der? For­tæl om din bran­che­er­fa­ring og hvad du kan byde ind med på hol­det!

Vær­di for din virk­som­hed

Når du deltager får du

Z

Forretningssparring med personlig konsulent

Arbejd med afsæt i din vir­ke­lig­hed og din for­ret­ning
Z

En struktureret og målrettet proces

Få hjælp til at opsæt­te og nå dine for­ret­nings­mål
Z

Viden og overblik fra fageksperter

Mød et kom­pe­tent hold af spe­ci­a­li­ster i digi­ta­li­se­ring, for­ret­nings­ud­vik­ling og ledel­se
Z

Lokale forløb til en god pris

Del­tag i wor­ks­hops i nær­om­rå­det og få spar­ring på jeres adres­se

På forløbet er der god sparring med de andre virksomheder, jeg får udvidet min horisont, og vi har fået hjælp til at indkredse vores kravspecifikation til det program, vi har brug for.

Tor­ben Niel­sen, Inde­ha­ver af Karl E

Vores konsulent Thomas lærer os metoder, som vi kan anvende i mange forskellige processer her på planteskolen. Han er så konkret i sin tilgang, at vi kan se, at det bliver til noget.

Lot­te Chri­sten­sen, mede­jer af Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

Vi har indset, at vi er nødt til at redefinere roller og områder, så arbejdsgangene bliver klare. Jo mere vi kan lære om ledelse og digitalisering, jo gladere en virksomhedsejer bliver jeg.

Tho­mas Jen­sen, Direk­tør for Insta­light

Tilmeld din virksomhed

Dette er en unik mulighed for at digitaliserere din virksomhed. En styret udviklingsproces med undervisning, individuel sparring og netværk.

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os
Share This