Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­se­rings-pro­ble­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

Risiko

Risiko af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Estimering af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Digitalisering – Plan af DLK - Sjælland | okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­lePlan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se...

Estimering

Estimering af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Digitalisering – Plan af DLK - Sjælland | okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­lePlan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave...
Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Digi­talt boost i Nykø­bing Fal­ster Det digi­ta­le udvik­lings­for­løb med del­ta­ge­re fra både Lol­land og Fal­ster star­te­de med kick-off møde hos CELF tors­dag den 10. okto­ber. 20 for­vent­nings­ful­de del­ta­ge­re var mødt frem og mød­te Lars Ham­mers­høj fra...