Vi samarbejder med erhvervsfora og kommuner om relevante lokale virksomhedsforløb

Er I en kom­mu­ne eller et lokalt erhvervs­forum og har I inter­es­se i at udvik­le og styr­ke virk­som­he­der­ne i loka­l­om­rå­de­et? Bliv part­ner i DLK-Sjæl­land og lad os sam­men styr­ke væk­sten i virk­som­he­der­ne i jeres nær­om­rå­de og/eller med­lem­skreds.

1–5

Med­ar­bej­de­re

6 – 9

Kur­sus­da­ge

2 – 5

1:1 spar­rin­ger

6 – 8

Måne­der

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere

Bliv partner i dag

Som erhvervs­forum eller kom­mu­ne kan du nu til­by­de de loka­le virk­som­he­der skræd­der­sy­et under­vis­ning og kon­su­lent­for­løb til en pris hvor alle kan være med. Del­ta­ger-virk­som­he­der­ne har en begræn­set egen­be­ta­ling, mens EU-pro­jek­tet giver til­skud til resten. – Og så fore­går det ude i jeres loka­l­om­rå­de. Let­te­re kan det ikke bli­ve.

WHY

Hvorfor du skal blive partner?

Travel The World With Confidence

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

Increase Your Job Opportunities

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

More Perspective on Arts & Culture

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

Become a Better Learner

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

Business Travel & Communication

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

Speak With More People

Donec sol­li­ci­tu­din molestie malesu­a­da. Vesti­bulum ac diam sit amet quam vehi­cu­la ele­men­tum sed sit amet dui. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur

Om digital ledelseskultur – Sjælland

Vores historie

Digi­tal Ledel­ses­kul­tur Sjæl­land ska­ber vækst og udvik­ling i regio­nens små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. Vi er et stærkt team af kom­pe­ten­te ledel­ses- og digi­ta­li­se­rings­eks­per­ter, som via råd­giv­ning og under­vis­ning udvik­ler virk­som­heds­le­de­re og nøg­le­me­d­ar­bej­de­re. Vi bru­ger tiden effek­tivt og foku­se­rer på, hvad der ska­ber størst vær­di for jeres for­ret­ning.

Vi tilbyder

DLK-Sjæl­land har til­knyt­tet nog­le af de dyg­ti­ge­ste  under­vi­se­re og spar­rings-kon­su­len­ter inden for deres felt. Der­med kan vi sik­re vore del­ta­ge­re spar­ring på de mest rele­van­te pro­ble­ma­tik­ker og ska­be vær­di – lige her og nu, men også i frem­ti­den.

Kon­su­len­ter­ne på hol­det er valgt ud fra dyb­den og for­skel­lig­he­den i deres fag­li­ge eks­per­ti­se og bran­che­er­fa­ring. Nog­le pro­fi­ler er fx stær­ke til at opti­me­re jeres indre for­ret­nings­pro­ces­ser, mens andre især er gode til at styr­ke jeres ekster­ne kom­mu­ni­ka­tion.

Da vi altid har fle­re under­vi­se­re til­knyt­tet hvert for­løb, vil du som del­ta­ger ople­ve digi­ta­li­se­ring belyst fra man­ge for­skel­li­ge vink­ler.

Til 1:1 spar­ring skal du bru­ge din tid med den kon­su­lent, der bedst muligt kan hjæl­pe din virk­som­hed vide­re. Med så for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer på hol­det har vi mulig­hed for ska­be det opti­ma­le match.

Digi­tal Mar­ke­ting

Hvad skal du gøre for at bli­ve fun­det på net­tet. Hvor­dan laver man en SoMe stra­te­gi, og hvor­dan laver man mål­ret­te­de annon­cer.

System og pro­ces­ser

Bliv bed­re til at hånd­te­re digi­ta­le regi­stre­rings­sy­ste­mer, så jeres pro­ces­ser under­støt­ter de digi­ta­le arbejds­gan­ge. Træf beslut­nin­ger på bag­grund af data.

Kas­se­ap­pa­ra­ter og POS

Hvil­ke over­vej­el­ser skal du gøre dig, når du skal have dit kas­se­ap­pa­rat til at “tale sam­men” med din webs­hop og regn­skabspro­gram.

Smart lager­sty­ring

Hvil­ke over­vej­el­ser skal du gøre dig når du skal ind­kø­be eller opti­me­re på dit lager­sy­stem. Fin­des der lager­sy­stem til tek­ni­ker­ne i biler­ne.

CRM og kun­deple­je

Styrk dine kun­de­re­la­tio­ner og arbejd stra­te­gisk og data­ba­se­ret med kun­de­be­ar­bejd­ning. Gør det let­te­re for din virk­som­hed at yde god ser­vi­ce.

E‑Commerce

Hvor­dan får du fle­re kun­der i din webs­hop, som både køber mere og ven­der til­ba­ge. Hvor­dan kan du bru­ge data til at bli­ve klo­ge­re på dine kun­ders ønsker.

For­ret­nings­ud­vik­ling

I takt med at din virk­som­hed bli­ver mere digi­tal, åbner der sig måske nye mulig­he­der. Styrk din virk­som­heds for­ret­nings­mo­del og skab nye væk­st­om­rå­der.

For­an­drings­le­del­se

Vi giver dig værk­tø­jer til at bed­re at lyk­kes med (digi­ta­le) for­an­drin­ger. Få alle i fir­ma­et med “om bord” og skab triv­sel og bed­re resul­ta­ter.

Growth hack­ing

Hvor­dan udnyt­ter du kun­de­da­ta i din virk­som­hed til at ska­be nye væk­st­om­rå­der. Bliv bed­re til at gøre poten­ti­el­le kun­der til gode kun­der. 

TESTIMONIALS

Vores deltagere fortæller

Vi vil ger­ne have de admi­ni­stra­ti­ve arbejds­pro­ces­ser i 4 pro­gram­mer slå­et sam­men. Vi har fået god hjælp af vores per­son­li­ge kon­su­lent Tho­mas til at kort­læg­ge arbejds­pro­ces­ser­ne i for­hold til opret­tel­se af kun­der, udsen­del­se af fak­tu­ra­er, time­re­gi­stre­ring og plan­læg­ning. Map­ping-opga­ven har givet os en bed­re ind­sigt i regi­stre­rings­pro­ces­sen, så vi nu vil lave ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan vi regi­stre­rer kun­der.

Simon Old­rup

inde­ha­ver , Old­rup Råd­giv­ning

Vi har spar­ret med Tho­mas, som er kon­su­lent i Digi­tal Ledel­ses­kul­tur, omkring pro­duk­tions­plan­læg­ning, og hvor­dan vi skaf­fer mere kun­de­da­ta.

Det hjalp os til at træf­fe den sto­re beslut­ning om at flyt­te vores webs­hop, så vi får den på egne hæn­der. Nu kan vi hen­te kun­de­da­ta direk­te, uden for­sin­kel­se. Vi tror på, at et bed­re data­over­blik kan tje­ne sige ind man­ge gan­ge.

Lot­te Chri­sten­sen

Mede­jer, Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

FAQ

Frequently Asked

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta?

Donec rut­rum congue leo eget malesu­a­da. Donec rut­rum congue leo eget malesu­a­da. Pra­e­sent sapi­en mas­sa, con­val­lis a pel­len­tesque nec, ege­st­as non nisi. Vivamus mag­na justo, laci­nia eget con­secte­tur sed, con­val­lis at tel­lus.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetu adipiscing elit?
Your con­tent goes here. Edit or rem­ove this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply cust­om CSS to this text in the modu­le Advan­ced set­tings.
Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula sit amet dui?
Your con­tent goes here. Edit or rem­ove this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply cust­om CSS to this text in the modu­le Advan­ced set­tings.
Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis?
Your con­tent goes here. Edit or rem­ove this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply cust­om CSS to this text in the modu­le Advan­ced set­tings.

For virksomheder

Er I mel­lem 2 og 250 ansat­te? Er I nys­ger­ri­ge på digi­ta­li­se­ring, men sav­ner hjælp til over­blik og pri­o­ri­te­ring?
I Digi­tal Ledel­ses­kul­tur til­by­der vi jer tid og rum til at arbej­de struk­tu­re­ret og mål­ret­tet med at udvik­le jeres for­ret­ning med digi­ta­le løs­nin­ger.

For erhvervsfora og kommuner

Som sam­ar­bejds­part­ner har I mulig­hed for at under­støt­te væk­sten i det loka­le erhvervs­liv og styr­ke net­vær­ket imel­lem virk­som­he­der­ne. Til en god pris til­by­der Digi­tal Ledel­ses­kul­tur kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i nær­om­rå­det – og hjælp til at udvik­le og frem­tids­sik­re virk­som­he­der­ne.

For digitaliseringseksperter

Er du fag­spe­ci­a­list inden for digi­ta­li­se­ring, for­ret­nings­pro­ces­ser eller ledel­se? Bræn­der du for at for­mid­le din viden og for at ska­be kon­kre­te resul­ta­ter i små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der? For­tæl om din bran­che­er­fa­ring og hvad du kan byde ind med på hol­det!

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This