Risiko

Risiko af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Estimering af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Digitalisering – Plan af DLK - Sjælland | okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­lePlan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se...

Estimering

Estimering af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Digitalisering – Plan af DLK - Sjælland | okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­lePlan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave...
Digitalisering – Plan

Digitalisering – Plan

Plan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave en plan for de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, sådan at pro­jek­tet og orga­ni­sa­tio­nen har nog­le milepæ­le at arbej­de ud fra. En tids­plan for et...
Proces for forretningsudvikling

Proces for forretningsudvikling

Estimering af standard | okt 17, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Digitalisering – Plan af DLK - Sjælland | okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­lePlan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave...
Digitalisering – Hvorfor?

Digitalisering – Hvorfor?

Hvor­for hvor­for? Skal være klart for alle – hvor­for pro­jek­tet sæt­tes i gang? Nutid: Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger / pro­ble­mer? Hvad vir­ker i dag? Frem­tid: Hvad for­de­le­ne er ved at gen­nem­fø­re projektet?Hvem får mest gavn af pro­jek­tet og...
Intro til digitalisering

Intro til digitalisering

Digi­tal for­an­dring eller tran­for­ma­tion Digi­tal for­an­dring –For­bed­ring af nuvæ­ren­de syste­mer –Fle­re enk­le syste­mer som udveks­ler data Digi­tal trans­for­ma­tion –Flow fra star­te til slut –Sam­men­kob­ling af data fra alle syste­mer –Fokus på kun­der...
Scoping

Scoping

Sco­ping bety­der afgræns­ning Sco­ping bety­der afgræns­ning af et pro­jekt, hvor man ud fra 4 områ­der beskri­ver et pro­jekt, sådan at det er rea­li­stisk at gen­nem­fø­re: Leve­ran­cen – hvad skal pro­jek­tet leve­re? Og i hvor god kva­li­tet? Tid – hvad er...