Digitalisering – Hvorfor?

okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le | 0 Kom­men­ta­rer

Hvorfor hvorfor?

Skal være klart for alle – hvor­for pro­jek­tet sæt­tes i gang?

Nutid:

Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger / pro­ble­mer?
Hvad vir­ker i dag?

Fremtid:

Hvad for­de­le­ne er ved at gen­nem­fø­re pro­jek­tet?
Hvem får mest gavn af pro­jek­tet og hvor­for?
Hvad vil pro­jek­tet ændre i frem­ti­den og for hvem?

Nuværende problemer

Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger eller pro­ble­mer?

Hvad vir­ker i dag.

Fremtiden

Hvad er for­de­le­ne ved at løse pro­ble­mer­ne og hvem får gavn af det?

  Hvorfor –
  forbinder nutid med fremtid

  Opsamling

   

  Et hvor­for – skal kun­ne siges på 30 sek. i en ele­va­tor
  Ikke foku­se­re på løs­nin­gen – fokus på for­de­le ved at løse de nuvæ­ren­de pro­ble­mer
  Løs­ning er pro­jek­tet
  Skal have et cool navn – som er let at huske
  Hvor­for – skal træ­nes, og mål­ret­tes til for­skel­li­ge inter­es­sen­ter

  Digitalisering – Plan

  Plan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave en plan for de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, sådan at pro­jek­tet og orga­ni­sa­tio­nen har nog­le milepæ­le at arbej­de ud fra. En tids­plan for et pro­jek­tet har 2 niveau­er: Et…

  Intro til digitalisering

  Digi­tal for­an­dring eller tran­for­ma­tion Digi­tal for­an­dring –For­bed­ring af nuvæ­ren­de syste­mer –Fle­re enk­le syste­mer som udveks­ler data Digi­tal trans­for­ma­tion –Flow fra star­te til slut –Sam­men­kob­ling af data fra alle syste­mer –Fokus på kun­der og kva­li­tet –AI / IOT / Big…

  Scoping

  Sco­ping bety­der afgræns­ningS­co­ping bety­der afgræns­ning af et pro­jekt, hvor man ud fra 4 områ­der beskri­ver et pro­jekt, sådan at det er rea­li­stisk at gen­nem­fø­re: Leve­ran­cen – hvad skal pro­jek­tet leve­re? Og i hvor god kva­li­tet? Tid – hvad er tids­rum­met for gen­nem­før­sel –…

  Share This