Digitalisering – Plan

okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le | 0 Kom­men­ta­rer

Planlægning
af
et projekt

I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave en plan for de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, sådan at pro­jek­tet og orga­ni­sa­tio­nen har nog­le milepæ­le at arbej­de ud fra.
 1. En tids­plan for et pro­jek­tet har 2 niveau­er:
 2. Et over­ord­net niveau med Start – Slut – 2–3 vig­ti­ge milepæ­le –   opda­te­ret i for­bin­del­se med sty­re­grup­pe­mø­der / 1 x pr. mdr. /   når der er sket væsent­li­ge ændrin­ger.
 3. En detal­je­tids­plan som typisk kun er plan­lagt f.eks.. 1–2   måne­der frem.

En typisk fejl er at prø­ve at få beg­ge for­mer for tids­pla­ner til at pas­se ind i en plan eller et for­mat – det bety­der typisk at over­blik­ket for­svin­der i detal­jer eller detal­jer for­svin­der i over­blik­ket.

En projektplan indeholder også en række spor

Et spor er en stør­re klump arbej­de (en leve­ran­ce) som skal plan­læg­ges sam­men med andre spor for at pla­nen kan bru­ges til koor­di­ne­ring af ind­sat­ser mel­lem f.eks. afde­lin­ger eller ekster­ne leve­ran­dø­rer.

Et spor har så min­dre del-leve­ran­cer, som refe­re­rer til en fæl­les tids­plan og fæl­les mål.

  Spor i en projektplan

  Digitalisering – Hvorfor?

  Hvor­for hvorfor?Skal være klart for alle – hvor­for pro­jek­tet sæt­tes i gang? Nutid: Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger / pro­ble­mer? Hvad vir­ker i dag? Frem­tid: Hvad for­de­le­ne er ved at gen­nem­fø­re projektet?Hvem får mest gavn af pro­jek­tet og hvorfor?Hvad vil pro­jek­tet…

  Intro til digitalisering

  Digi­tal for­an­dring eller tran­for­ma­tion Digi­tal for­an­dring –For­bed­ring af nuvæ­ren­de syste­mer –Fle­re enk­le syste­mer som udveks­ler data Digi­tal trans­for­ma­tion –Flow fra star­te til slut –Sam­men­kob­ling af data fra alle syste­mer –Fokus på kun­der og kva­li­tet –AI / IOT / Big…

  Scoping

  Sco­ping bety­der afgræns­ningS­co­ping bety­der afgræns­ning af et pro­jekt, hvor man ud fra 4 områ­der beskri­ver et pro­jekt, sådan at det er rea­li­stisk at gen­nem­fø­re: Leve­ran­cen – hvad skal pro­jek­tet leve­re? Og i hvor god kva­li­tet? Tid – hvad er tids­rum­met for gen­nem­før­sel –…

  Share This