fbpx

Digitalt boost i detailhandelen.
Nykøbing Falster
 

Start i Oktober

Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.

For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

1–5

Med­ar­bej­de­re

7

Kur­sus­da­ge

4

1:1 spar­rin­ger

7

Måne­der

For­ma­tet

Du opnår resultater fordi

Z

Du arbejder med egne problematikker

På for­lø­be­ne tager vi udgangs­punkt i din virk­som­hed.

Z

I får alle med i den digitale omstilling

Vi ska­ber tid og rum til at jeres lede­re og nøg­le­per­so­ner invol­ve­res i de digi­ta­le for­an­drin­ger.

Z

Det foregår lokalt

1:1 spar­rin­gen fore­går i din virk­som­hed, og under­vis­nin­gen fore­går i loka­l­om­rå­det. Der­med er der mini­mal trans­port­tid.

Z

Målrettet sparring med dygtige konsulenter

Vores kon­su­len­ter træk­ker på en ræk­ke fag­li­ge spe­ci­a­ler og har lang erfa­ring inden for deres felt

Workshops

På for­lø­bets fag­li­ge modu­ler giver bran­chens eks­per­ter dig den nye­ste viden, samt værk­tø­jer og meto­der til, hvor­dan du udvik­ler net­op din for­ret­ning.

1:1 sparringer

Din virk­som­hed til­knyt­tes en fag­lig kon­su­lent, som på spar­rings­mø­der hjæl­per med de spe­ci­fik­ke udfor­drin­ger og sik­rer fokus, struk­tur og frem­drift – fra start til slut. Du afta­ler selv tid og sted for dis­se møder.

Netværksmøder

På net­værks­mø­der giver spe­ci­a­li­ster dig kor­te oplæg om fag­spe­ci­fik­ke emner, og du får tid til at reflek­te­re og lade sig inspi­re­re af de andre del­ta­ge­res cases.

For­lø­bet inde­hol­der

Oversigt

10. Oktober

Kick-off. Kom godt i gang med digi­ta­li­se­ring
Intro­duk­tion til for­lø­bet
Gevin­ster ved bed­re onli­ne mar­keds­fø­ring

25. Oktober

Wor­ks­hop I
– Onli­ne mar­keds­fø­ring. Bliv fun­det på 
net­tet
Hvad søger dine kun­der efter
Hvad er din præ­ci­se mål­grup­pe?
Intro til SEO – søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring
Bliv syn­lig i Goog­le-søg­nin­ger

November

1:1 spar­ring i din virk­som­hed
Evt. digi­ta­li­se­rings­rap­port
Ana­ly­se og per­son­lig til­ba­ge­mel­ding

21 November

Wor­ks­hop II
– Kun­de­rej­sen
Ana­lysér hvad dine kun­der ople­ver i kon­takt med din for­ret­ning.
Opti­mer det digi­ta­le og fysi­ske møde med din kun­de.

16. Januar

Wor­ks­hop III
– Opti­mer dit web­s­i­te, så det sæl­ger
5 tri­cks til bed­re kon­ver­te­ring
Sørg for at de besø­gen­de køber mere

Januar

1:1 sparring i din virksomhed

 

6. Februar

Wor­ks­hop IV
- Kom­mu­ni­ka­tion på soci­a­le medi­er
Hvor­dan du bedst kom­mu­ni­ke­rer på Face­book og Ins­ta­gram
Få en ska­be­lon til, hvor­dan du opret­ter opslag

12. Marts

Wor­ks­hop V
– Brug data til at udvik­le din for­ret­ning

Intro­duk­tion til Goog­le Ana­ly­ti­cs og Face­book Pixels
Brug den­ne viden til at mål­ret­te din kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring

Marts

1:1 sparring i din virksomhed

 

2. April

Kick-out og hand­le­plan
Eva­lu­e­ring af kon­kre­te resul­ta­ter
Ændrin­ger i omsæt­ning, kun­der, for­ret­nings­mu­lig­he­der, etc.
Udar­bej­del­se af kon­kret hand­lings­plan

April

1:1 sparring i din virksomhed

Eva­lu­e­ring af kon­kre­te resul­ta­ter 
Opfølg­ning på hand­le­plan 

Alle workshops og netværksmøder afholdes lokalt på CELF i Nykøbing Falster. 1:1 sparring foregår ude hos dig i virksomheden.

Vi sam­ar­bej­der lokalt

Vores partnere på forløbet

Bliv partner i dag

Som erhvervs­forum eller kom­mu­ne kan du nu til­by­de de loka­le virk­som­he­der skræd­der­sy­et under­vis­ning og kon­su­lent­for­løb til en pris hvor alle kan være med. Del­ta­ger-virk­som­he­der­ne har en begræn­set egen­be­ta­ling, mens EU-pro­jek­tet giver til­skud til resten. – Og så fore­går det ude i jeres loka­l­om­rå­de. Let­te­re kan det ikke bli­ve.

Down­lo­ad

Undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Forløb for håndværkere i Lejre Kommune og omegn

Start i september/oktober

For­løb for hånd­vær­ke­re i Lej­re Kom­mu­ne og omegn. Mød på det­te for­løb andre hånd­værks­me­stre med inter­es­se i digi­ta­li­se­ring. Få hjælp til fx at for­bed­re arbejds­pro­ces­ser, kva­li­tet og kun­de­hånd­te­ring – og afprøv nog­le af mar­ke­dets digi­ta­le løs­nin­ger i prak­sis.

Digital ledelseskultur – Køge

Start i September

Det­te skræd­der­sy­e­de for­løb i digi­tal for­ret­nings­ud­vik­ling er for dig, der har virk­som­hed i Køge og omegn.
Du møder virk­som­he­der fra for­skel­li­ge bran­cher som hånd­værk, entre­pre­nør, bilsalg, ejen­doms­mæg­ler, restau­ra­tion, revi­sion, til råd­giv­ning og flyt­ning.

Digitaliseringsforløb for virksomheder i Skælskør, Slagelse og omegn

Start i oktober

På Skæls­kør-for­lø­bet arbej­der vi med de behov for digi­ta­li­se­ring. Opti­me­ring af inter­ne arbejds­pro­ces­ser, admi­ni­stra­ti­ve sags­gan­ge og doku­men­ta­tion. Vi ska­ber over­blik over kun­de­rej­sen, som den ser ud i din virk­som­hed, og arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion og bran­ding på digi­ta­le plat­for­me.

TESTIMONIALS

Vores deltagere fortæller

Vi vil ger­ne have de admi­ni­stra­ti­ve arbejds­pro­ces­ser i 4 pro­gram­mer slå­et sam­men. Vi har fået god hjælp af vores per­son­li­ge kon­su­lent Tho­mas til at kort­læg­ge arbejds­pro­ces­ser­ne i for­hold til opret­tel­se af kun­der, udsen­del­se af fak­tu­ra­er, time­re­gi­stre­ring og plan­læg­ning. Map­ping-opga­ven har givet os en bed­re ind­sigt i regi­stre­rings­pro­ces­sen, så vi nu vil lave ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan vi regi­stre­rer kun­der.

Simon Old­rup

inde­ha­ver , Old­rup Råd­giv­ning

Vi har spar­ret med Tho­mas, som er kon­su­lent i Digi­tal Ledel­ses­kul­tur, omkring pro­duk­tions­plan­læg­ning, og hvor­dan vi skaf­fer mere kun­de­da­ta.

Det hjalp os til at træf­fe den sto­re beslut­ning om at flyt­te vores webs­hop, så vi får den på egne hæn­der. Nu kan vi hen­te kun­de­da­ta direk­te, uden for­sin­kel­se. Vi tror på, at et bed­re data­over­blik kan tje­ne sige ind man­ge gan­ge.

Lot­te Chri­sten­sen

Mede­jer, Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Til­meld dig nu !Kon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This