Tilmeld dig til et forløb

Her kan du til­mel­de din virk­som­hed et af vore spæn­den­de digi­ta­li­se­rings-for­løb

FAQ

Hvem kan deltage?

Du skal have mindst 2 ansatte

De behø­ver ikke være ansat fuld tid, men der skal være ansat­te i virk­som­he­den

Hvad skal skrives på timesedlen?

Du skal note­re al den tid, som du bru­ger på pro­jek­tet. Det kan fx være din del­ta­gel­se i under­vis­ning og net­værks­mø­der og på 1:1 spar­rin­ger. Notér også den tid I bru­ger i virk­som­he­den på inter­ne møder, for­be­re­del­se og pro­jekt­ar­bej­de i for­bin­del­se med pro­jek­tet.
Husk at din køre­tid også skal regi­stre­res på en sepa­rat linje på time­sed­len. Skriv fx ”Kør­sel til wor­ks­hop – Køge til Roskil­de retur – 1,5 time”.

Hvorfor skal jeg timeregistrere?

Pro­jek­tet finan­si­e­res først og frem­mest gen­nem EU-mid­ler. Dis­se mid­ler udlø­ses af den tid, de del­ta­gen­de virk­som­he­der bru­ger – og doku­men­te­rer. Pro­jek­tet er der­for fuld­stæn­dig afhæn­gigt af, at du og dine kol­le­ger ind­sen­der time­sed­ler. For dis­se pen­ge har vi råd til at løn­ne dyg­ti­ge kon­su­len­ter til at hjæl­pe de del­ta­gen­de virk­som­he­der vide­re.

Det koster 6000 kr pr virksomheden

Egen­be­ta­lin­gen for for­lø­bet er kun 6000kr pr virk­som­hed. Resten af udgif­ter­ne afhol­des af EU-pro­jek­tet: “digi­tal ledel­ses­kul­tur”. Det bety­der at vær­di­en af kur­set langt over­sti­ger de 6000kr

Hvor afholdes fælles workshops?

De for­skel­li­ge wor­ks­hops og net­værks­mø­der afhol­des for­skel­li­ge ste­der, og ger­ne i nær­om­rå­det. Inden arran­ge­men­tet mod­ta­ger du en sær­skilt mail med pro­gram og prak­ti­ske oplys­nin­ger, her­un­der adres­se for kur­sus­sted, par­ke­ring og for­plej­ning. Mai­len kom­mer fra Roskil­de Han­dels­sko­le (rhs.dk).

Hvilke krav er der til vores virksomhed?

Der er nog­le enkel­te krav til de virk­som­he­der som del­ta­ger. Blandt andet skal der udfyl­des time­sed­ler, laves digi­ta­li­se­rings­rap­port og få andre let­te ting. 

Email

Tilmelding

Info

Kontakt os her:

Email Address

Bri­an Viuf Chri­sten­sen

bvc@rhs.dk

Kir­sten Laurid­sen

ki@rhs.dk

Location

Roskil­de Han­dels­sko­le
Bak­kesvin­get 67, 4000 Roskil­de

Phone Number

Bri­an Viuf Chri­sten­sen
(+45) 8852 3317

Kir­sten Laurid­sen
(+45) 88523304

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This