Intro til digitalisering

okt 4, 2019 | Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le | 0 Kom­men­ta­rer

Digital forandring
eller
tranformation

Digital forandring

–For­bed­ring af nuvæ­ren­de syste­mer
–Fle­re enk­le syste­mer som udveks­ler data

Digital transformation

–Flow fra star­te til slut
–Sam­men­kob­ling af data fra alle syste­mer
–Fokus på kun­der og kva­li­tet
–AI / IOT / Big data / Auto­ma­tion / Tek­no­lo­gi

Digitalisering består at 3 grundelementer

Data  

Data – kva­li­tet og mæng­de
Flow af data

Disciplin

Bru­gen af data
Disci­plin i pro­ces­sen

Lederskab

Data til beslut­nin­ger
Disci­plin i bru­gen af de digi­ta­le struk­tu­rel­le og pro­ces­ser

  Digitalisering

  3 ele­men­ter

  Digitale koncepter

  SaaS, IaaS, PaaS, IoT, Robotter, 
  CMS ‚ERP, CRM, Cloude, 
  QA / QC, Lean, E‑commers, Flow  

  9 former for spild

  Over­pro­duk­tion, Trans­port, Ven­te­tid, Over­foræd­ling, Lager, Fejl og retur­løb, Bevæ­gel­ser og søg­ning, Uud­nyt­tet viden, Dob­belt arbej­de

  Tillægsord som kan hjælpe med at beskrive:

  Min­dre, Hur­ti­ge­re, Fær­re, Bed­re, Mere, Høje­re

  8 former for vækst

  Salg, Kun­de­til­freds­hed, Over­skud, Bund­linje, Ordre, gen­nem­gang, Lager flow, Pro­duk­tions-hastig­hed, Leve­ran­dør-invol­ve­ring, Egen pro­duk­t­ud­vik­ling

   

   Fokus på forbedringer:

   Digitalisering: 

    

   Internt

   HR og Ledel­se, Udvik­ling og innova­tion, Pro­jekt­sty­ring, Doku­men­ta­tion, Kva­li­tets­sik­ring

   Mar­ke­ting, Salg, Ordre, Bestil­ling, Logi­stik, Lager, Pro­duk­tion, Leve­ring, Kun­de­ser­vi­ce

   Eksternt:

   Kun­der, Leve­ran­dø­rer, Sam­ar­bejds­part­ner

   Digitalisering – Plan

   Plan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave en plan for de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, sådan at pro­jek­tet og orga­ni­sa­tio­nen har nog­le milepæ­le at arbej­de ud fra. En tids­plan for et pro­jek­tet har 2 niveau­er: Et…

   Digitalisering – Hvorfor?

   Hvor­for hvorfor?Skal være klart for alle – hvor­for pro­jek­tet sæt­tes i gang? Nutid: Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger / pro­ble­mer? Hvad vir­ker i dag? Frem­tid: Hvad for­de­le­ne er ved at gen­nem­fø­re projektet?Hvem får mest gavn af pro­jek­tet og hvorfor?Hvad vil pro­jek­tet…

   Scoping

   Sco­ping bety­der afgræns­ningS­co­ping bety­der afgræns­ning af et pro­jekt, hvor man ud fra 4 områ­der beskri­ver et pro­jekt, sådan at det er rea­li­stisk at gen­nem­fø­re: Leve­ran­cen – hvad skal pro­jek­tet leve­re? Og i hvor god kva­li­tet? Tid – hvad er tids­rum­met for gen­nem­før­sel –…

   Share This