Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

okt 11, 2019 | Nyt om DLK Sjæl­land | 0 Kom­men­ta­rer

Digitalt boost i Nykøbing Falster

Det digi­ta­le udvik­lings­for­løb med del­ta­ge­re fra både Lol­land og Fal­ster star­te­de med kick-off møde hos CELF tors­dag den 10. okto­ber. 20 for­vent­nings­ful­de del­ta­ge­re var mødt frem og mød­te Lars Ham­mers­høj fra CELF og Las­se Brix fra Roskil­de Han­dels­sko­le, som vil være de gen­nem­gå­en­de kon­su­len­ter på for­lø­bet.

Der vil bli­ve stil­let skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge butik­ker­nes omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Der bli­ver også stil­let skar­pt på, hvor­dan man bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te for­ret­nin­gen.

Del­ta­ger­ne hav­de til fæl­les, at de alle ønske­de en bed­re omsæt­ning og ind­tje­ning, men for­ud­sæt­nin­ger­ne var for­skel­li­ge; nog­le ønske­de at etab­le­re webs­hop, mens andre alle­re­de hav­de en webs­hop, som de ønske­de at opti­me­re. Man­ge foku­se­re­de på, hvor­dan man bedst udnyt­ter de soci­a­le medi­er til at for­bed­re omsæt­nin­gen.

Der er såle­des rige­ligt at tage fat på. Næste wor­ks­hop afhol­des fre­dag den 25. okto­ber.

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

Digitaliseringsforløb – Skælskør, Slagelse og omegn

START I OKTOBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet arbej­der vi med de behov for digi­ta­li­se­ring, som du sik­kert et stødt på. Det kan fx være opti­me­ring af inter­ne arbejds­pro­ces­ser, admi­ni­stra­ti­ve sags­gan­ge og doku­men­ta­tion. Vi ska­ber over­blik over kun­de­rej­sen, som den ser ud i din virk­som­hed, og arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion og bran­ding på digi­ta­le plat­for­me.

Digitalt boost i detailhandelen – Nykøbing Falster

START I OKTOBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

Digitaliseringsforløb i Køge

START I SEPTEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet arbej­der vi med de behov for digi­ta­li­se­ring, som du sik­kert et stødt på. Det kan fx være opti­me­ring af inter­ne arbejds­pro­ces­ser, admi­ni­stra­ti­ve sags­gan­ge og doku­men­ta­tion. Vi ska­ber over­blik over kun­de­rej­sen, som den ser ud i din virk­som­hed, og arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion og bran­ding på digi­ta­le plat­for­me.

Digitaliseringsforløb for håndværkere – Lejre kommune og omegn

START I OKTOBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
Lej­re Erhvervs­forum og Lej­re Kom­mu­ne invi­te­rer her­med alle inter­es­se­re­de hånd­værks­virk­som­he­der til at del­ta­ge i udvik­lings­for­lø­bet ”Digi­tal Ledel­ses­kul­tur”. Som del­ta­ger i pro­gram­met får du og din virk­som­hed hjælp til at udvik­le og under­støt­te din for­ret­ning med digi­ta­le mid­ler. Lej­re Erhvervs­forum og Lej­re Kom­mu­ne har udvik­let for­lø­bets ind­hold i tæt sam­ar­bej­de med EU-Pro­jek­tet Digi­tal Ledel­ses­kul­tur.

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This