Digitaliseringsforløb for håndværkere i Lejre- kommune og omegn

Start i oktober

Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.

Lej­re Erhvervs­forum og Lej­re Kom­mu­ne invi­te­rer her­med alle inter­es­se­re­de hånd­værks­virk­som­he­der til at del­ta­ge i udvik­lings­for­lø­bet ”Digi­tal Ledel­ses­kul­tur”. Som del­ta­ger i pro­gram­met får du og din virk­som­hed hjælp til at udvik­le og under­støt­te din for­ret­ning med digi­ta­le mid­ler. Lej­re Erhvervs­forum og Lej­re Kom­mu­ne har udvik­let for­lø­bets ind­hold i tæt sam­ar­bej­de med EU-Pro­jek­tet Digi­tal Ledel­ses­kul­tur.

1–5

Med­ar­bej­de­re

7

Kur­sus­da­ge

4

1:1 spar­rin­ger

7

Måne­der

For­ma­tet

Du opnår resultater fordi

Z

Du arbejder med egne problematikker

På for­lø­be­ne tager vi udgangs­punkt i din virk­som­hed.

Z

I får alle med i den digitale omstilling

Vi ska­ber tid og rum til at jeres lede­re og nøg­le­per­so­ner invol­ve­res i de digi­ta­le for­an­drin­ger.

Z

Det foregår lokalt

1:1 spar­rin­gen fore­går i din virk­som­hed, og under­vis­nin­gen fore­går i loka­l­om­rå­det. Der­med er der mini­mal trans­port­tid.

Z

Målrettet sparring med dygtige konsulenter

Vores kon­su­len­ter træk­ker på en ræk­ke fag­li­ge spe­ci­a­ler og har lang erfa­ring inden for deres felt

Workshops

På for­lø­bets fag­li­ge modu­ler giver bran­chens eks­per­ter dig den nye­ste viden, samt værk­tø­jer og meto­der til, hvor­dan du udvik­ler net­op din for­ret­ning.

1:1 sparringer

Din virk­som­hed til­knyt­tes en fag­lig kon­su­lent, som på spar­rings­mø­der hjæl­per med de spe­ci­fik­ke udfor­drin­ger og sik­rer fokus, struk­tur og frem­drift – fra start til slut. Du afta­ler selv tid og sted for dis­se møder.

Netværksmøder

På net­værks­mø­der giver spe­ci­a­li­ster dig kor­te oplæg om fag­spe­ci­fik­ke emner, og du får tid til at reflek­te­re og lade sig inspi­re­re af de andre del­ta­ge­res cases.

For­lø­bet inde­hol­der

Oversigt

September – Oktober

1:1 sparring i din virksomhed

Digi­ta­li­se­rings­rap­port
Ana­ly­se og til­ba­ge­mel­ding

 

7. Oktober

Kick-off og opstart

Kom godt i gang med digi­ta­li­se­ring.
Vel­komst v. Lej­re Erhvervs­forum og Lej­re Kom­mu­ne.
Intro til digi­ta­li­se­ring – præ­sen­ta­tion af for­skel­li­ge mulig­he­der
Ana­ly­se af hvor du i din virk­som­hed kan begyn­de at digi­ta­li­se­re end­nu mere.

Oktober

1:1 sparring i din virksomhed

 

13. November

Workshop I – Kundeforhold og CRM

Hvor­dan opbyg­ger og fast­hol­der du lang­va­ri­ge kun­de­for­hold?
Hvor­dan ska­ber du en god kun­de­op­le­vel­se, og hvor sam­ler du kun­de­kom­mu­ni­ka­tio­nen?
Intro­duk­tion til CRM-syste­met ”Min hånd­vær­ker”

5. December

Netværksmøde – Offentligt indkøb og myndigheds-behandling for håndværkere

Hvor­dan gør du dig attrak­tiv som leve­ran­dør i kom­mu­na­le udbud?
Det digi­ta­le sags­be­hand­lings­sy­stem BOM

8. januar

Workshop II – Kvalitetsstyring og dokumentation

Kva­li­tets­sty­ring, kva­li­tets­le­del­se og kva­li­tets­sik­ring
Hvor­dan over­hol­der du lov­plig­ti­ge efter­syn?
Hvor­dan hol­der du med­ar­bej­der­ne ajour?
Hvor­dan sty­rer du virk­som­he­dens for­bed­rin­ger og afvi­gel­ser?
Intro­duk­tion til kva­li­tets­sy­ste­met Ledoc

Januar

1:1 sparring i din virksomhed

 

3. Februar

Workshop III – Persondata og GDPR

 

GDPR i prak­sis – hvor­dan du hånd­te­rer per­son­da­ta i din virk­som­hed
Lav din egen hånd­bog over alle GDPR-akti­vi­te­ter i din virk­som­hed

10. Marts

Workshop IV- Digitale tegneværktøjer

Papir­lø­se pro­jek­ter?
Skab mere enk­le arbejds­gan­ge og øg pro­duk­ti­vi­te­ten i byg­ge­ri­et
Intro­duk­tion til digi­ta­le teg­nings­værk­tø­jer med elek­tro­nisk opmå­ling direk­te på pdf.-tegninger

Marts

1:1 sparring i din virksomhed

 

30. Marts

Kick-out og handleplan

Kon­kret hand­lings­plan og næste skridt for virk­som­he­den
Præ­sen­ta­tion af hand­lings­plan for grup­pen + feed­ba­ck
Del­ta­gel­se af Nyn­ne Fri­is, Erhvervs­chef, Lej­re Kom­mu­ne

April

1:1 sparring i din virksomhed

Eva­lu­e­ring af resul­ta­ter
Opfølg­ning på hand­le­plan

 

Forløbet bliver afholdt i lejre kommune

Vi sam­ar­bej­der lokalt

Vores partnere på forløbet

Bliv partner i dag

Som erhvervs­forum eller kom­mu­ne kan du nu til­by­de de loka­le virk­som­he­der skræd­der­sy­et under­vis­ning og kon­su­lent­for­løb til en pris hvor alle kan være med. Del­ta­ger-virk­som­he­der­ne har en begræn­set egen­be­ta­ling, mens EU-pro­jek­tet giver til­skud til resten. – Og så fore­går det ude i jeres loka­l­om­rå­de. Let­te­re kan det ikke bli­ve.

Down­lo­ad

Undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere

TESTIMONIALS

Vores deltagere fortæller

Vi vil ger­ne have de admi­ni­stra­ti­ve arbejds­pro­ces­ser i 4 pro­gram­mer slå­et sam­men. Vi har fået god hjælp af vores per­son­li­ge kon­su­lent Tho­mas til at kort­læg­ge arbejds­pro­ces­ser­ne i for­hold til opret­tel­se af kun­der, udsen­del­se af fak­tu­ra­er, time­re­gi­stre­ring og plan­læg­ning. Map­ping-opga­ven har givet os en bed­re ind­sigt i regi­stre­rings­pro­ces­sen, så vi nu vil lave ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan vi regi­stre­rer kun­der.

Simon Old­rup

inde­ha­ver , Old­rup Råd­giv­ning

Vi har spar­ret med Tho­mas, som er kon­su­lent i Digi­tal Ledel­ses­kul­tur, omkring pro­duk­tions­plan­læg­ning, og hvor­dan vi skaf­fer mere kun­de­da­ta.

Det hjalp os til at træf­fe den sto­re beslut­ning om at flyt­te vores webs­hop, så vi får den på egne hæn­der. Nu kan vi hen­te kun­de­da­ta direk­te, uden for­sin­kel­se. Vi tror på, at et bed­re data­over­blik kan tje­ne sige ind man­ge gan­ge.

Lot­te Chri­sten­sen

Mede­jer, Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Til­meld dig nu !Kon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This