Om DLK-Sjælland

Digi­tal ledel­ses­kul­tur er et lands­dæk­ken­de pro­jekt, hvor små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der kan få hjælp til digi­ta­li­se­rings­pro­ces­ser. Egen­be­ta­lin­gen er kun 6.000 kr. pr virk­som­hed. Resten af udgif­ter­ne til kom­pe­tent kon­su­lentspar­ring, wor­ks­hops, net­værks­mø­der og mate­ri­a­ler dæk­ker EU i det­te udvik­lings­pro­jekt.
DLK-Sjæl­land bli­ver skabt i sam­ar­bej­de mel­lem Roskil­de Han­dels­sko­le og Roskil­de Tek­ni­ske Sko­le

Din tid skal være godt givet ud

En proces med fokus på resultater

I Digi­tal Ledel­ses­kul­tur får du spar­ring til at træf­fe gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning – og til at omsæt­te dem til hand­ling. Med mere effek­ti­ve arbejds­gan­ge får I mere over­skud i hver­da­gen til fx at udvik­le pro­duk­ter og ydel­ser og opsø­ge nye kun­der. Med for­bed­ret ekstern kom­mu­ni­ka­tion kan I til­træk­ke fle­re kun­der, styr­ke jeres omdøm­me, samt for­bed­re sam­ar­bej­det med leve­ran­dø­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re. 

Om digital ledelseskultur – Sjælland

Vores historie

Digi­tal Ledel­ses­kul­tur Sjæl­land ska­ber vækst og udvik­ling i regio­nens små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. Vi er et stærkt team af kom­pe­ten­te ledel­ses- og digi­ta­li­se­rings­eks­per­ter, som via råd­giv­ning og under­vis­ning udvik­ler virk­som­heds­le­de­re og nøg­le­me­d­ar­bej­de­re. Vi bru­ger tiden effek­tivt og foku­se­rer på, hvad der ska­ber størst vær­di for jeres for­ret­ning.

Vi ska­ber vær­di for dig

Hvorfor du skal tilmelde dig?

Vi matcher din virksomhed med en relevant konsulent til en række skræddersyede 1:1 sparringer ude hos jer. Dermed sikrer vi, at I arbejder med det, der skaber mest værdi for jer at løse

Din virk­som­hed til­knyt­tes en per­son­lig kon­su­lent, som på spar­rings­mø­der sik­rer fokus, struk­tur og frem­drift – fra start til slut. Du får indi­vi­du­el vej­led­ning og hjælp til at arbej­de mål­ret­tet med den digi­ta­le omstil­ling. Din virk­som­hed mat­ches med den kon­su­lent i tea­met, der med bran­che­er­fa­ring og fag­lig eks­per­ti­se bedst muligt kan hjæl­pe jer vide­re.

Dygtige undervisere stiller skarpt på de udfordringer, som digitalisering af virksomheden altid giver. Du udveksler erfaringer med andre fra virksomheder i samme situation

På for­lø­bets fag­li­ge modu­ler giver bran­chens eks­per­ter dig den nye­ste viden, samt værk­tø­jer og meto­der til, hvor­dan du udvik­ler net­op din for­ret­ning. Med adgang til rele­van­te video­er og artik­ler i et onli­ne uni­vers får du mulig­hed for yder­li­ge­re for­dy­bel­se og for at dele din viden hjem­me på kon­to­ret.

Du får hjælp til at udarbejde en brugbar plan baseret på strategiske overvejelser og analyser af din virksomheds behov

Uden en god og kon­kret hand­le­plan fal­der de gode inten­tio­ner om digi­tal for­ret­nings­ud­vik­ling til jor­den. Men hvad skal der ske, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge, og hvem skal invol­ve­res? Kon­su­len­ten hjæl­per dig med at opstil­le kon­kre­te mål for jeres for­ret­nings­ud­vik­ling og læg­ge en rea­li­stisk tids­plan med opga­ver og dead­li­nes. Få ”ro i maven” med en kon­kret hand­le­plan, som er over­sku­e­lig at gå til – for dig og for dine kol­le­ger.

Vi hjælper dig med at gå fra strategi til praktisk anvendelse i dagligdagen

Du står nu med den opti­ma­le digi­ta­le løs­ning, men hvor­dan får du med­ar­bej­der­ne med på vog­nen? Hvad er de tek­no­lo­gi­ske og men­ne­ske­li­ge for­hin­drin­ger for at få alle i fir­ma­et til at ændre ruti­ner, og hvad er din rol­le som leder i den­ne omstil­ling? På for­lø­bet får du hjælp til at bry­de digi­ta­li­se­rings­pro­ces­sen ned i for­stå­e­li­ge blok­ke og bl.a. beskri­ve pro­ce­du­rer og arbejds­gan­ge. Så bli­ver det også nem­me­re at måle frem­gan­gen.

Når du skal indkøbe digitale løsninger til din virksomhed hjælper det at se problematikkerne i det rette perspektiv

Det er let at kom­me på smar­te og hur­ti­ge løs­nin­ger, men løser den nye­ste app egent­lig jeres pro­ble­mer? Få hjælp til at ind­kred­se din for­ret­nings behov, samt udvæl­ge og pri­o­ri­te­re et over­sku­e­ligt antal ind­sats­om­rå­der. I råd­giv­nings­for­lø­bet spe­ci­fi­ce­rer du kra­ve­ne til løs­nin­gen, så du kan over­skue og sam­men­lig­ne de for­skel­li­ge mulig­he­der.

Din tid er kostbar, så det skal være konkret og værdiskabende for din virksomhed at være med

I ”Digi­tal Ledel­ses­kul­tur” får du spar­ring til at træf­fe gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning – og til at omsæt­te dem til hand­ling.

Med mere effek­ti­ve arbejds­gan­ge får I mere over­skud i hver­da­gen til fx at udvik­le pro­duk­ter og ydel­ser og opsø­ge nye kun­der. Med for­bed­ret ekstern kom­mu­ni­ka­tion kan I til­træk­ke fle­re kun­der, styr­ke jeres omdøm­me, samt for­bed­re sam­ar­bej­det med leve­ran­dø­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re.

På de særlige netværksmøder er der plads til at gå i dybden med specialiserede problemstillinger og skabe kontakter til andre med lignende udfordringer

På de fag­li­ge tema-arran­ge­men­ter udveks­ler du viden og erfa­rin­ger med lige­sin­de­de, der lige som dig ønsker at udvik­le deres for­ret­ning med digi­ta­le løs­nin­ger. Til møde­r­ne giver spe­ci­a­li­ster dig kor­te oplæg om fag­spe­ci­fik­ke emner, og du får tid til at reflek­te­re og lade sig inspi­re­re af de andre del­ta­ge­res cases.

Du får hjælp til at kortlægge af din virksomheds behov, muligheder og udfordringer

For at kom­me godt fra start under­sø­ger vi først, hvor din virk­som­hed står i for­hold til digi­ta­li­se­ring. Vi spør­ger jer bl.a. om jeres digi­ta­le ambi­tio­ner og om, hvor para­te I er til digi­ta­le ini­ti­a­ti­ver. I møder kon­su­len­ten til en til­ba­ge­mel­ding, hvor I med afsæt i jeres besva­rel­ser plan­læg­ger en mål­ret­tet ind­sats. Alt efter behov gen­ta­ger vi ana­ly­sen sene­re i for­lø­bet.

STAFF

Vores administration

Chefkonsulent

Brian Viuf Christensen

Bri­an har det over­ord­ne­de fag­li­ge ansvar­lig i ”Digi­tal Ledel­ses­kul­tur”. Han sør­ger først og frem­mest for at mat­che din virk­som­hed med den kon­su­lent, der bedst muligt kan hjæl­pe jer vide­re.
Du vil des­u­den møde Bri­an som faci­li­ta­tor på enkel­te wor­ks­hops.

Info

Kontakt mig her:

Telefon

Email Address

Administrator

Kirsten Lauridsen

Kir­sten er det admi­ni­stra­ti­ve midt­punkt i pro­jek­tet. Hun føl­ger op på ansøg­nin­ger og giver dig svar på spørgs­mål om blan­ket­ter og doku­men­ta­tion til EU Soci­al­fon­den. Det er også Kir­sten, der ind­kal­der til fæl­les wor­ks­hops og net­værks­mø­der.

Info

Kontakt mig her:

Phone Number

(+45) 88523304

Email Address

ki@rhs.dk

TESTIMONIALS

Vores deltagere fortæller

Vi vil ger­ne have de admi­ni­stra­ti­ve arbejds­pro­ces­ser i 4 pro­gram­mer slå­et sam­men. Vi har fået god hjælp af vores per­son­li­ge kon­su­lent Tho­mas til at kort­læg­ge arbejds­pro­ces­ser­ne i for­hold til opret­tel­se af kun­der, udsen­del­se af fak­tu­ra­er, time­re­gi­stre­ring og plan­læg­ning. Map­ping-opga­ven har givet os en bed­re ind­sigt i regi­stre­rings­pro­ces­sen, så vi nu vil lave ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan vi regi­stre­rer kun­der.

Simon Old­rup

inde­ha­ver , Old­rup Råd­giv­ning

Vi har spar­ret med Tho­mas, som er kon­su­lent i Digi­tal Ledel­ses­kul­tur, omkring pro­duk­tions­plan­læg­ning, og hvor­dan vi skaf­fer mere kun­de­da­ta.

Det hjalp os til at træf­fe den sto­re beslut­ning om at flyt­te vores webs­hop, så vi får den på egne hæn­der. Nu kan vi hen­te kun­de­da­ta direk­te, uden for­sin­kel­se. Vi tror på, at et bed­re data­over­blik kan tje­ne sige ind man­ge gan­ge.

Lot­te Chri­sten­sen

Mede­jer, Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

Vores sam­ar­bej­de

Vi er en del af: 

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This