Scoping betyder afgrænsning

Sco­ping bety­der afgræns­ning af et pro­jekt, hvor man ud fra 4 områ­der beskri­ver et pro­jekt, sådan at det er rea­li­stisk at gen­nem­fø­re:
 • Leve­ran­cen – hvad skal pro­jek­tet leve­re? Og i hvor god kva­li­tet?
 • Tid – hvad er tids­rum­met for gen­nem­før­sel – Start – Slut
 • Øko­no­mi – hvad koster pro­jek­tet at gen­nem­fø­re – i direk­te inve­ste­ring
  og i inter­ne timer
 • Ressourcer/kompetencer – hvil­ken res­sour­cer / kom­pe­ten­cer skal der bru­ges i pro­jek­tet og hvor man­ge timer i alt.
Sco­ping er en pro­ces som typisk gen­nem­fø­res, hvor man besø­ger de for­skel­li­ge områ­der og hele tiden gen­nem dia­log til­pas­ser og afgræn­ser områ­der­ne ind­til man har en pro­jekt­be­skri­vel­se – på et over­ord­net niveau

  Gennem dialog tilpasser og afgrænser områderne indtil man har en projektbeskrivelse.

  Digitalisering – Plan

  Plan­læg­ning af et pro­jekt I for­bin­del­se med udar­bej­del­se af et pro­jekt er det altid påkræ­vet at lave en plan for de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, sådan at pro­jek­tet og orga­ni­sa­tio­nen har nog­le milepæ­le at arbej­de ud fra. En tids­plan for et pro­jek­tet har 2 niveau­er: Et…

  Digitalisering – Hvorfor?

  Hvor­for hvorfor?Skal være klart for alle – hvor­for pro­jek­tet sæt­tes i gang? Nutid: Hvad er de nuvæ­ren­de udfor­drin­ger / pro­ble­mer? Hvad vir­ker i dag? Frem­tid: Hvad for­de­le­ne er ved at gen­nem­fø­re projektet?Hvem får mest gavn af pro­jek­tet og hvorfor?Hvad vil pro­jek­tet…

  Intro til digitalisering

  Digi­tal for­an­dring eller tran­for­ma­tion Digi­tal for­an­dring –For­bed­ring af nuvæ­ren­de syste­mer –Fle­re enk­le syste­mer som udveks­ler data Digi­tal trans­for­ma­tion –Flow fra star­te til slut –Sam­men­kob­ling af data fra alle syste­mer –Fokus på kun­der og kva­li­tet –AI / IOT / Big…

  Share This