Digitaliseringsforløb
for håndværkere i Vordingborg kommune og omegn

Start i februar

Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.

På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­se­rings-pro­ble­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.
Sam­men kig­ger vi på nog­le af de af de digi­ta­le løs­nin­ger, der er i mar­ke­det og du og din virk­som­hed får lov at afprø­ve dem i prak­sis.

1–5

Med­ar­bej­de­re

7

Kur­sus­da­ge

5

1:1 spar­rin­ger

6

Måne­der

For­ma­tet

Du opnår resultater fordi

Z

Du arbejder med egne problematikker

På for­lø­be­ne tager vi udgangs­punkt i din virk­som­hed.

Z

I får alle med i den digitale omstilling

Vi ska­ber tid og rum til at jeres lede­re og nøg­le­per­so­ner invol­ve­res i de digi­ta­le for­an­drin­ger.

Z

Det foregår lokalt

1:1 spar­rin­gen fore­går i din virk­som­hed, og under­vis­nin­gen fore­går i loka­l­om­rå­det. Der­med er der mini­mal trans­port­tid.

Z

Målrettet sparring med dygtige konsulenter

Vores kon­su­len­ter træk­ker på en ræk­ke fag­li­ge spe­ci­a­ler og har lang erfa­ring inden for deres felt

Workshops

På for­lø­bets fag­li­ge modu­ler giver bran­chens eks­per­ter dig den nye­ste viden, samt værk­tø­jer og meto­der til, hvor­dan du udvik­ler net­op din for­ret­ning.

1:1 sparringer

Din virk­som­hed til­knyt­tes en fag­lig kon­su­lent, som på spar­rings­mø­der hjæl­per med de spe­ci­fik­ke udfor­drin­ger og sik­rer fokus, struk­tur og frem­drift – fra start til slut. Du afta­ler selv tid og sted for dis­se møder.

Netværksmøder

På net­værks­mø­der giver spe­ci­a­li­ster dig kor­te oplæg om fag­spe­ci­fik­ke emner, og du får tid til at reflek­te­re og lade sig inspi­re­re af de andre del­ta­ge­res cases.

For­lø­bet inde­hol­der

Oversigt

Februar

1:1 sparring i din virksomhed

Digi­ta­li­se­rings­rap­port
Ana­ly­se og til­ba­ge­mel­ding

 

5. Februar

Kick-off og opstart

Kom godt i gang med digi­ta­li­se­ring.
Intro til digi­ta­li­se­ring – præ­sen­ta­tion af for­skel­li­ge mulig­he­der
Ana­ly­se af hvor du i din virk­som­hed kan begyn­de at digi­ta­li­se­re end­nu mere.

25. Februar

Workshop I – Papirløse projekter

Papir­lø­se pro­jek­ter med elek­tro­nisk opmå­ling direk­te på pdf-teg­nin­ger sik­rer enk­le arbejds­gan­ge og øget pro­duk­ti­vi­tet i byg­ge­ri­et.
Du intro­du­ce­res til digi­ta­le teg­nings­værk­tø­jer.

17. Marts

Netværksmøde

Oplæg og viden­de­ling

16. April

Workshop II – Kvalitetsledelse og kvalitetssikring

Kva­li­tets­le­del­ses­sy­ste­mer: for­dom­me og poten­ti­a­le.
Hvor­dan over­hol­der du lov­plig­ti­ge efter­syn?
Hvor­dan hol­der du med­ar­bej­der­ne ajour?
Hvor­dan sty­rer du virk­som­he­dens for­bed­rin­ger og afvi­gel­ser?
Du får kon­kre­te tips til enk­le, vær­di­ska­ben­de syste­mer, som let kan inte­gre­res i en travl hver­dag.

April

1:1 sparring i din virksomhed

 

6. Maj

Workshop III – Kunderelationer 

Hvor­dan opbyg­ger og fast­hol­der du lang­va­ri­ge kun­de­re­la­tio­ner?
Hvor sam­ler du kun­de­kom­mu­ni­ka­tion?
Bliv intro­du­ce­ret til syste­met ”Min Hånd­vær­ker”. Et system som hjæl­per dig med at opbyg­ge lang­va­ri­ge kun­de­re­la­tio­ner og sam­ler al din kun­de­kom­mu­ni­ka­tion ét sted.

Maj

1:1 sparring i din virksomhed

 

26. Maj

Workshop IV – GPDR i praksis

Hvor­dan hånd­te­rer du per­son­da­ta i din virk­som­hed?
På den­ne dag arbej­der vi kon­kret og prak­tisk med GPDR og får opbyg­get et sim­pelt system til sik­ring af per­son­da­ta i din virk­som­hed.
Der ska­bes over­blik over alle per­son­da­ta i din virk­som­hed.
Der udar­bej­des en hånd­bog, der sam­ler alle GPDR akti­vi­te­ter i virk­som­he­den.

11. Juni

Kick-out og handleplan

Eva­lu­e­ring af kon­kre­te resul­ta­ter
Ændrin­ger i omsæt­ning, kun­der, for­ret­nings­mu­lig­he­der, etc. 
Udar­bej­del­se af kon­kret hand­lings­plan

Juni

1:1 Evaluering i din virksomhed

Eva­lu­e­ring af resul­ta­ter
Opfølg­ning på hand­le­plan

 

Forløbet bliver afholdt i Vordingborg kommune

Vi sam­ar­bej­der lokalt

Vores partnere på forløbet

Bliv partner i dag

Som erhvervs­forum eller kom­mu­ne kan du nu til­by­de de loka­le virk­som­he­der skræd­der­sy­et under­vis­ning og kon­su­lent­for­løb til en pris hvor alle kan være med. Del­ta­ger-virk­som­he­der­ne har en begræn­set egen­be­ta­ling, mens EU-pro­jek­tet giver til­skud til resten. – Og så fore­går det ude i jeres loka­l­om­rå­de. Let­te­re kan det ikke bli­ve.

Down­lo­ad

Undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Her kommer undervisningsmateriale

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere
Digitaliseringsforløb – Skælskør, Slagelse og omegn

Digitaliseringsforløb – Skælskør, Slagelse og omegn

START I OKTOBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet arbej­der vi med de behov for digi­ta­li­se­ring, som du sik­kert et stødt på. Det kan fx være opti­me­ring af inter­ne arbejds­pro­ces­ser, admi­ni­stra­ti­ve sags­gan­ge og doku­men­ta­tion. Vi ska­ber over­blik over kun­de­rej­sen, som den ser ud i din virk­som­hed, og arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion og bran­ding på digi­ta­le plat­for­me.

læs mere

TESTIMONIALS

Vores deltagere fortæller

Vi vil ger­ne have de admi­ni­stra­ti­ve arbejds­pro­ces­ser i 4 pro­gram­mer slå­et sam­men. Vi har fået god hjælp af vores per­son­li­ge kon­su­lent Tho­mas til at kort­læg­ge arbejds­pro­ces­ser­ne i for­hold til opret­tel­se af kun­der, udsen­del­se af fak­tu­ra­er, time­re­gi­stre­ring og plan­læg­ning. Map­ping-opga­ven har givet os en bed­re ind­sigt i regi­stre­rings­pro­ces­sen, så vi nu vil lave ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan vi regi­stre­rer kun­der.

Simon Old­rup

inde­ha­ver , Old­rup Råd­giv­ning

Vi har spar­ret med Tho­mas, som er kon­su­lent i Digi­tal Ledel­ses­kul­tur, omkring pro­duk­tions­plan­læg­ning, og hvor­dan vi skaf­fer mere kun­de­da­ta.

Det hjalp os til at træf­fe den sto­re beslut­ning om at flyt­te vores webs­hop, så vi får den på egne hæn­der. Nu kan vi hen­te kun­de­da­ta direk­te, uden for­sin­kel­se. Vi tror på, at et bed­re data­over­blik kan tje­ne sige ind man­ge gan­ge.

Lot­te Chri­sten­sen

Mede­jer, Gun­nar Chri­sten­sen Plan­tesko­le

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Til­meld dig nu !Kon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This