DLK-Sjæl­land

Mød hele holdet

Thomas Leer-Jacobsen

Pro­ces­ser og for­an­drings­le­del­se

Tho­mas deler ud af sine erfa­rin­ger med udvik­lings­pro­jek­ter i den pri­va­te sek­tor, så du kan se hans fag­li­ge poin­ter i sam­men­hæng. I under­vis­nin­gen får du bl.a. red­ska­ber til at kom­mu­ni­ke­re om for­an­drin­ger og hånd­te­re mod­stand.
Tho­mas hjæl­per dig med at bry­de de digi­ta­le for­an­drings­pro­ces­ser ned i over­sku­e­li­ge ”bid­der”.

Michael Rosengren Storm

Digi­tal for­ret­nings­ud­vik­ling

Micha­el er tea­mets eks­pert i ”kun­de­rej­sen”. I hans under­vis­ning får du red­ska­ber til at ana­ly­se­re dine kun­ders digi­ta­le og fysi­ske kon­takt­punk­ter med din for­ret­ning. Du får mulig­hed for at udfor­ske, for­stå og for­bed­re kun­de­op­le­vel­sen.
Som Digi­tal For­ret­nings­ud­vik­ler hos Sal­ling Group arbej­der Micha­el til dag­lig med at for­bed­re den digi­ta­le kun­de­rej­se.

Lasse Brix

Digi­tal mar­keds­fø­ring

Som under­vi­ser deler Las­se ud af sine erfa­rin­ger med at styr­ke aner­kend­te, dan­ske virk­som­he­der i deres digi­ta­le kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring.
Til 1:1 spar­ring hjæl­per Las­se jer med at læg­ge digi­tal stra­te­gi og udvæl­ge ind­sats­om­rå­de, hvad enten I tæn­ker på soci­a­le medi­er, hjem­mesi­de, annon­ce­ring på net­tet, søge­ord­s­op­ti­me­ring eller email mar­ke­ting.

Trine Faber Velling

Soci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der

I under­vis­nin­gen ind­kred­ser Tri­ne, hvor­dan man kan ind­dra­ge digi­ta­li­se­ring i sit arbej­de med bære­dyg­tig­hed og sam­funds­ansvar­lig virk­som­heds­drift. Til 1:1 spar­ring leve­rer Tri­ne en mål­ret­tet ind­sats til virk­som­he­der, som fx ønsker at arbej­de stra­te­gisk med CSR eller bed­re vil kun­ne hånd­te­re inter­es­sen­ter i form af bor­ge­re, bru­ge­re og fri­vil­li­ge.

Trine Vinggaard

Digi­tal Mar­ke­ting og salg

Til 1:1 spar­rin­ger­ne hjæl­per Tri­ne jer med at styr­ke den kom­mu­ni­ka­tion, der under­støt­ter jeres mar­ke­ting og salg. Tri­ne går innova­tivt og stra­te­gisk til værks i sin råd­giv­ning og udfor­drer sta­tus quo. Hun træk­ker på solid erfa­ring fra leder­stil­lin­ger i rek­la­me­bran­chen og i glo­ba­le virk­som­he­der.

Betina Otzen

Digi­tal Mar­ke­ting og SoMe

Når Beti­na deler ud af sine prak­ti­ske erfa­rin­ger, lærer du hvor­dan du bedst kom­mu­ni­ke­rer på de soci­a­le medi­er; hvor­dan dine opslag får stør­re ræk­ke­vid­de; og hvor­dan du ska­ber mere enga­ge­ment på dine soci­a­le plat­for­me – også med små mid­ler.
Til 1:1 spar­ring hjæl­per Beti­na dig med at udvæl­ge foku­s­om­rå­der, fx soci­a­le plat­for­me, e‑mailmarketing eller bru­ger­ven­lig­hed på din hjem­mesi­de. Du får en lav­prak­tisk til­gang og mas­ser af input.

Rikke Durup

For­ret­nings­ud­vik­ling, stra­te­gi og ledel­se

Som kon­su­lent kan Rik­ke med hen­des innova­ti­ve til­gang byde ind med 1:1 spar­ring omkring salg og for­ret­nings­ud­vik­ling med kun­de­rej­sen i cen­trum.

Med bag­grund i man­ge års erfa­ring inden for salg, udvik­ling og som selv­stæn­dig webs­hope­jer kan hun hjæl­pe med at bry­de det over­ord­net for­ret­nings­per­spek­tiv ned i min­dre styk­ker med fokus på opti­me­ring, vækst og udvik­lings­mu­lig­he­der. Til 1:1 spar­ring kan Rik­ke end­vi­de­re byde ind med spar­ring omkring såvel ope­ra­tiv som stra­te­gisk ledel­se og udvik­ling, her­un­der for­an­drings­le­del­se og pro­jekt­le­del­se.

Hanne Steffensen

For­ret­nings­ud­vik­ling og ledel­se

Som spar­rings­kon­su­lent deler Han­ne ud af sin erfa­ring med at råd­gi­ve byg­ge- og anlægs­virk­som­he­der om digi­talt for­ank­ret for­ret­nings­ud­vik­ling. Hun ind­dra­ger sin viden om kom­mu­ni­ka­tion, ledel­se og stra­te­gi­ud­vik­ling, når hun hjæl­per jer med at struk­tu­re­re og ska­be data­over­blik, samt sik­re at imple­men­te­ring af digi­ta­le løs­nin­ger går hånd i hånd med krav, behov og mål­grup­per.

Mogens Larsen

For­ret­nings­ud­vik­ling og pro­ces­op­ti­me­ring.

Som kon­su­lent deler Mogens ud af sin erfa­ring med at råd­gi­ve virk­som­he­der med hen­blik på at styr­ke omsæt­ning, ind­tje­ning, pro­ces­op­ti­me­ring og med­ar­bej­der­ud­vik­ling.

Mogens tager udgangs­punkt i virk­som­he­dens nuvæ­ren­de situ­a­tion og dan­ner på bag­grund af eksi­ste­ren­de data et navi­ga­tions­kort for udvik­lings­mu­lig­he­der­ne for den enkel­te virk­som­hed.

Jørgen Ahm Petersen

GDPR og for­an­drings­pro­ces­ser

Jør­gen har en prak­tisk til­gang til arbej­det med pro­ces­ser og for­an­drin­ger. På for­lø­bets wor­ks­hops kry­drer han sine bud­ska­ber med cases fra sin for­tid som bl.a. pro­ces­op­ti­me­rings­kon­su­lent. Han er des­u­den tema­ets GDPR-eks­pert.
Til 1:1 spar­ring hjæl­per Jør­gen med at få over­blik og giver spar­ring på, hvor­dan I udvik­ler, for­bed­rer og digi­talt under­støt­ter jeres inter­ne pro­ces­ser.

Lennart Lindemann

Syste­mer og øko­no­mi

Len­nart har bred erfa­ring med udvik­ling af ERP og andre appli­ka­tio­ner og digi­ta­li­se­ring i for­skel­li­ge sek­to­rer. Han kan give jer spar­ring, når I skal udar­bej­de krav­spe­ci­fi­ka­tion på de syste­mer, I ønsker at tage i brug. Len­nart træk­ker på en stærk fag­lig bag­grund som under­vi­ser i regn­skab, IT, øko­no­mi og ledel­se.

Casper Schiøtz Bratvold

Pro­ces­op­ti­me­ring og Cust­o­mer expe­ri­en­ce

Cas­per byder som råd­gi­ver ind med sin eks­per­ti­se i pro­ces­op­ti­me­ring og LEAN. Cas­per går prak­tisk til værks og hjæl­per jer med at trim­me arbejds­gan­ge, så I und­går spild og øger pro­duk­ti­vi­te­ten. Han bidra­ger også med at kort­læg­ge kun­de­rej­sen og desig­ne kun­de­op­le­vel­sen.

Brian Viuf Christensen

Chef­kon­su­lent for Digi­tal Ledel­ses­kul­tur Sjæl­land

Bri­an har det over­ord­ne­de fag­li­ge ansvar­lig i ”Digi­tal Ledel­ses­kul­tur”. Han sør­ger først og frem­mest for at mat­che din virk­som­hed med den kon­su­lent, der bedst muligt kan hjæl­pe jer vide­re.
Du vil des­u­den møde ham som faci­li­ta­tor på enkel­te wor­ks­hops.

Allan Kristensen

Uddan­nel­ses­kon­su­lent

Allan ind­går i pro­jekt­se­kre­ta­ri­a­tet, hvor han har et tæt sam­ar­bej­der med de til­knyt­te­de kon­su­len­ter. I sam­ar­bej­de med Bri­an sam­men­sæt­ter han spæn­den­de akti­vi­te­ter til de for­skel­li­ge for­løb. Der­u­d­over har han løben­de kon­takt med del­ta­ger­ne på de for­skel­li­ge for­løb. 

PIA SVENDSEN

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor

Pia har et tæt sam­ar­bej­de med Allan og Kir­sten omkring alle de admi­ni­strav­tiv opga­ver i pro­jek­tet. Hun giver dig svar på spørgs­mål om blan­ket­ter og doku­men­ta­tion til EU Soci­al­fon­den. Det er også Pia, der ind­kal­der til fæl­les wor­ks­hops og net­værks­mø­der.

Kirsten Lauridsen

Admi­ni­stra­tor

Kir­sten ind­går i pro­jek­tet som den admi­ni­stra­ti­ve res­sour­ce, hvor hun bl.a. ind­hen­ter blan­ket­ter og anden doku­men­ta­tion  fra del­ta­ger­ne. Der­u­d­over står hun for fak­tu­re­ring samt andre admi­ni­stra­ti­ve opga­ver. 

Vi tilbyder

DLK-Sjæl­land har til­knyt­tet nog­le af de dyg­ti­ge­ste  under­vi­se­re og spar­rings-kon­su­len­ter inden for deres felt. Der­med kan vi sik­re vore del­ta­ge­re spar­ring på de mest rele­van­te pro­ble­ma­tik­ker og ska­be vær­di – lige her og nu, men også i frem­ti­den.

Kon­su­len­ter­ne på hol­det er valgt ud fra dyb­den og for­skel­lig­he­den i deres fag­li­ge eks­per­ti­se og bran­che­er­fa­ring. Nog­le pro­fi­ler er fx stær­ke til at opti­me­re jeres indre for­ret­nings­pro­ces­ser, mens andre især er gode til at styr­ke jeres ekster­ne kom­mu­ni­ka­tion.

Da vi altid har fle­re under­vi­se­re til­knyt­tet hvert for­løb, vil du som del­ta­ger ople­ve digi­ta­li­se­ring belyst fra man­ge for­skel­li­ge vink­ler.

Til 1:1 spar­ring skal du bru­ge din tid med den kon­su­lent, der bedst muligt kan hjæl­pe din virk­som­hed vide­re. Med så for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer på hol­det har vi mulig­hed for ska­be det opti­ma­le match.

Digi­tal Mar­ke­ting

Hvad skal du gøre for at bli­ve fun­det på net­tet. Hvor­dan laver man en SoMe stra­te­gi, og hvor­dan laver man mål­ret­te­de annon­cer.

System og pro­ces­ser

Bliv bed­re til at hånd­te­re digi­ta­le regi­stre­rings­sy­ste­mer, så jeres pro­ces­ser under­støt­ter de digi­ta­le arbejds­gan­ge. Træf beslut­nin­ger på bag­grund af data.

Kas­se­ap­pa­ra­ter og POS

Hvil­ke over­vej­el­ser skal du gøre dig, når du skal have dit kas­se­ap­pa­rat til at “tale sam­men” med din webs­hop og regn­skabspro­gram.

Smart lager­sty­ring

Hvil­ke over­vej­el­ser skal du gøre dig når du skal ind­kø­be eller opti­me­re på dit lager­sy­stem. Fin­des der lager­sy­stem til tek­ni­ker­ne i biler­ne.

CRM og kun­deple­je

Styrk dine kun­de­re­la­tio­ner og arbejd stra­te­gisk og data­ba­se­ret med kun­de­be­ar­bejd­ning. Gør det let­te­re for din virk­som­hed at yde god ser­vi­ce.

E‑Commerce

Hvor­dan får du fle­re kun­der i din webs­hop, som både køber mere og ven­der til­ba­ge. Hvor­dan kan du bru­ge data til at bli­ve klo­ge­re på dine kun­ders ønsker.

For­ret­nings­ud­vik­ling

I takt med at din virk­som­hed bli­ver mere digi­tal, åbner der sig måske nye mulig­he­der. Styrk din virk­som­heds for­ret­nings­mo­del og skab nye væk­st­om­rå­der.

For­an­drings­le­del­se

Vi giver dig værk­tø­jer til at bed­re at lyk­kes med (digi­ta­le) for­an­drin­ger. Få alle i fir­ma­et med “om bord” og skab triv­sel og bed­re resul­ta­ter.

Growth hack­ing

Hvor­dan udnyt­ter du kun­de­da­ta i din virk­som­hed til at ska­be nye væk­st­om­rå­der. Bliv bed­re til at gøre poten­ti­el­le kun­der til gode kun­der. 

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This