Kontakt DLK-Sjælland

Du er altid vel­kom­men til at hen­ven­de dig med spørgs­mål, boo­ke et møde eller til­mel­de sig vores digi­ta­li­se­rings­for­løb

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan udfylder jeg timeregistrering?

Hver måned omkring den 1. får du auto­ma­tisk til­sendt påmin­del­se om time­re­gi­stre­ring fra UCL på mai­len. Du har 5 dage til at udfyl­de den. Det kan være en god idé at regi­stre­re dit time­for­brug løben­de.

Hvad skal skrives på timesedlen?
Du skal note­re al den tid, som du bru­ger på pro­jek­tet. Det kan fx være din del­ta­gel­se i under­vis­ning og net­værks­mø­der og på 1:1 spar­rin­ger. Notér også den tid I bru­ger i virk­som­he­den på inter­ne møder, for­be­re­del­se og pro­jekt­ar­bej­de i for­bin­del­se med pro­jek­tet.
Husk at din køre­tid også skal regi­stre­res på en sepa­rat linje på time­sed­len. Skriv fx ”Kør­sel til wor­ks­hop – Køge til Roskil­de retur – 1,5 time”.
Hvorfor skal jeg timeregistrere?

Pro­jek­tet finan­si­e­res først og frem­mest gen­nem EU-mid­ler. Dis­se mid­ler udlø­ses af den tid, de del­ta­gen­de virk­som­he­der bru­ger – og doku­men­te­rer. Pro­jek­tet er der­for fuld­stæn­dig afhæn­gigt af, at du og dine kol­le­ger ind­sen­der time­sed­ler. For dis­se pen­ge har vi råd til at løn­ne dyg­ti­ge kon­su­len­ter til at hjæl­pe de del­ta­gen­de virk­som­he­der vide­re.

Hvor afholdes fælles workshops?

De for­skel­li­ge wor­ks­hops og net­værks­mø­der afhol­des for­skel­li­ge ste­der, og ger­ne i nær­om­rå­det. Inden arran­ge­men­tet mod­ta­ger du en sær­skilt mail med pro­gram og prak­ti­ske oplys­nin­ger, her­un­der adres­se for kur­sus­sted, par­ke­ring og for­plej­ning. Mai­len kom­mer fra Roskil­de Han­dels­sko­le (rhs.dk).

Kan jeg parkere ved kursusstedet?

De for­skel­li­ge for­løb afhol­des lokalt, og der­for på for­skel­li­ge ste­der. Vi bestræ­ber os på at infor­me­re om par­ke­rings­for­hold i mai­len med prak­ti­ske oplys­nin­ger, som du mod­ta­ger inden hver kur­sus­dag. Typisk er par­ke­ring tænkt ind i val­get af kur­sus­sted. 

Hvordan melder jeg afbud?

Du sen­der en mail til Kir­sten, ki@rhs.dk. 

Dre­jer det sig om en 1:1 spar­ring bedes du give besked direk­te til kon­su­len­ten, som du har en afta­le med. 

Email

Kontakt os på mail

Info

Kontakt os her:

Email Address

Bri­an Viuf Chri­sten­sen

bvc@rhs.dk

Kir­sten Laurid­sen

ki@rhs.dk

Location

Roskil­de Han­dels­sko­le
Bak­kesvin­get 67, 4000 Roskil­de

Phone Number

Bri­an Viuf Chri­sten­sen
(+45) 8852 3317

Kir­sten Laurid­sen
(+45) 88523304

For virksomheder

Er I mel­lem 2 og 250 ansat­te? Er I nys­ger­ri­ge på digi­ta­li­se­ring, men sav­ner hjælp til over­blik og pri­o­ri­te­ring?
I Digi­tal Ledel­ses­kul­tur til­by­der vi jer tid og rum til at arbej­de struk­tu­re­ret og mål­ret­tet med at udvik­le jeres for­ret­ning med digi­ta­le løs­nin­ger.

For erhvervsfora og kommuner

Som sam­ar­bejds­part­ner har I mulig­hed for at under­støt­te væk­sten i det loka­le erhvervs­liv og styr­ke net­vær­ket imel­lem virk­som­he­der­ne. Til en god pris til­by­der Digi­tal Ledel­ses­kul­tur kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i nær­om­rå­det – og hjælp til at udvik­le og frem­tids­sik­re virk­som­he­der­ne.

For digitaliseringseksperter

Er du fag­spe­ci­a­list inden for digi­ta­li­se­ring, for­ret­nings­pro­ces­ser eller ledel­se? Bræn­der du for at for­mid­le din viden og for at ska­be kon­kre­te resul­ta­ter i små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der? For­tæl om din bran­che­er­fa­ring og hvad du kan byde ind med på hol­det!

Digi­tal ledel­ses­kul­tur

Læs om vores forløb

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

Styrket erhverv i Køge – Turisme og Detail

START I JANUAR
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er virk­som­hed­s­e­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der inden for turis­me eller detail. Vi stil­ler skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning. Og så får du input til mar­ke­tings­tra­te­gi­er, som er lige til at gå til og kan bru­ges fremad­ret­tet.

læs mere
Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

Digitaliseringsforløb for håndværkere i Vordingborg

START I FEBRUAR
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
På for­lø­bet i Vor­ding­borg stil­ler vi skar­pt på de digi­ta­li­­se­rings-pro­ble­­ma­tik­ker, som er rele­van­te for dig i hånd­vær­ker­bran­chen.
Vi gen­nem­går bl.a. kva­li­tets­sik­ring, digi­ta­le teg­ne­værk­tø­jer, kun­de­sy­ste­mer og digi­tal sagsbehandling/udbud.

læs mere
Digitalisering i detail i Roskilde

Digitalisering i detail i Roskilde

START I NOVEMBER
Kom på for­kant med den digi­ta­le udvik­ling – og træf gode beslut­nin­ger for din for­ret­ning og for bund­linj­en.
For­lø­bet til­by­der mål­ret­tet for­ret­nings­ud­vik­ling via digi­ta­li­se­ring for dig, der er butik­se­jer eller nøg­le­me­d­ar­bej­der. Vi stil­ler især skar­pt på, hvor­dan onli­ne mar­keds­fø­ring kan øge din omsæt­ning i såvel webs­hop som fysisk butik. Du lærer også, hvor­dan du bru­ger soci­a­le medi­er og søge­ord­s­op­ti­me­ring til at under­støt­te din for­ret­ning.

læs mere

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This